Suomen Lunnikoirayhdistyksen säännöt

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Lunnikoirayhdistys ry ja kotipaikka on Lohja.

 

2§ TARKOITUS

Yhdistyksen toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on yhteistyössä Suomen kennelliiton (SKL-FKK) ja rotujärjestön kanssa rotuyhdistyksenä edistää puhdasrotuisen lunnikoiran jalostusta ja käyttöä.

 

3§ TOIMINTA

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:
– järjestämällä tapaamisia, kursseja ja jalostustoiminnan ohjausta
– harjoittamalla asiaan liittyvää julkaisutoimintaa
– jakamalla tietoutta lunnikoirasta rodun harrastajille ja yleisölle
– seuraamalla rodun kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja pyrkimällä yhteistoimintaan ulkomaisten rotuyhdistysten kanssa

Varoja toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii perimällä jäsenmaksuja. Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia, juhlia ja muita samantyyppisiä tilaisuuksia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistys on oikeutettu omistamaan myös toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

 

4§ JÄSENYYS

Yhdistyksen jäsenet ovat joko vuosi-, perhe-, nuoriso- tai kunniajäseniä.
– Vuosijäseneksi pääsee henkilö, jonka yhdistyksen hallitus yksimielisesti hyväksyy.
– Perhejäseneksi pääsee henkilö, joka kuuluu vuosijäsenen perheeseen ja asuu hänen kanssaan.
– Kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä henkilö, jolle yhdistys tahtoo osoittaa kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotuksesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.
– Nuorisojäsenenksi pääsee alle 18-vuotias samoilla ehdoilla kuin vuosijäseneksi.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistykselle kunniapuheenjohtajan. Hänen valitsemisekseen tarvitaan 3/4-äänten enemmistö. Kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

 

5 § JÄSENMAKSUT

Jäsenenä perittävän jäsenmaksun suuruuden määrää vuosikokous.
Kunniajäseniltä sekä kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksuja. Jäsenmaksu maksetaan maaliskuun loppuun mennessä.

 

6 § JÄSENEN EROAMINEN

Jos jäsen haluaa erota hän voi tehdä siitä kirjallisen ilmoituksen yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittaa erostaan yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kehotuksesta huolimatta kahden kuukauden ajan eräpäivästä, katsotaan hänet eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen voidaan hallituksen päätöksellä erottaa ellei hän kehoituksesta huolimatta ole suorittanut erääntynyttä jäsenmaksuaan.

Jos jäsen on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa, toiminut hyvien tapojen vastaisesti tai erotettu SKL-FKK:sta tai rotujärjestöstä on yhdistyskokouksella oikeus erottaa jäsen. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätöksen puolesta on saatava 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Erotettu voi vedota yhdistyskokoukseen 30 päivän aikana siitä päivästä, jolloin hän on saanut tiedon päätöksestä. Valituskirjelmä toimitetaan hallitukselle. Valitus käsitellään lähinnä seuraavassa yhdistyskokouksessa. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

 

7 § TILIT

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään 21 vuorokautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

 

8 § HALLINTOELIMET

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus ja yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyskokous.

 

9 § YHDISTYSKOKOUS

Yhdistys vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuulla. Ylimääräinen kokous pidetää, mikäli yhdistyksen kokous sen päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 12 äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita. Kokouskutsut toimitetaan kaikille jäsenille kirjallisesti viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella jäsenellä, kunniajäsenellä sekä kunniapuheenjohtajalla yksi ääni, ei kuitenkaan perhe- ja nuorisojäsenillä.

 

10 § VUOSIKOKOUSASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
2) valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4) hyväksytään kokouksen työjärjestys
5) esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto
6) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksella ja muille tilivelvollisille
7) vahvistetaan hallituksen seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
8) päätetään seuraavan toimintakauden jäsenmaksuista
9) valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja kahdeksi vuodeksi
10) valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä valitaan varajäsenet
11) valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
12) käsitellään hallituksen esittämäät tai kokouskutsussa mainitut asiat

 

11 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja ja 6 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenille valitaan vuodeksi kerrallaan kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kolmeksi vuodeksi niin, että kaksi hallituksen muuta jäsentä on vuosittain erovuorossa. Kahdella ensimmäisellä kerralla erovuoroiset määrätään arpomalla. Sen jälkeen eroaminen tapahtuu vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, joista kaksi jälkimmäistä voidaan myös valita hallituksen ulkopuolelta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja kolme muuta hallituksen jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan hallituksen kokouksissa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

 

12 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus huolehtii yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja muista juoksevista asioista. Hallitus kutsuu jäsenet kokouksiin ja valmistaa yhdistyskokouksille sääntöjen mukaan esitettäviksi määrätyt asiat sekä panee toimeen yhdistyksen päätökset. Hallitus tekee aloitteita ja ehdotuksia yhdistyskokouksille sopivaksi harkitsemistaan toimenpiteistä yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

 

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTOS

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain vuosikokouksen päätöksellä. Muutosehdotuksen hyväksytyksi tulemiselle vaaditaan 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

 

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyskokouksessa, joiden välillä on oltava ainakin kuukausi ja joista toisen on oltava vuosikokous. Purkamispäätöksen on kummassakin kokouksessa saatava vähintään 3/4 enemmistö annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat rotuyhdistykselle.

 

15 § YHDISTYSLAKI

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.